zondag 13 september 2015

CHAAS schrijft brief aan de Paus Franciscus en 4000 anderen


CHAAS (website)Zijn naam is CHAAS, geboren 13-04-1954. In 1983 is hij in Indonesië benaderd door de Engel Michaël en de Engel Gabriël en de profeten en is hij ingewijd in het Goddelijk plan voor de aarde.
Om het Goddelijk plan in werking te stellen is vanuit GOD de oude/nieuwe energie in werking gesteld met het doel om nieuwe ervaringen te verkrijgen in de aardse wereld en daarna de nieuwe ervaringen om te zetten in aards weten/kennis.
Met dit nieuwe weten/kennis kan men de nieuwe methode van dit aardse denken neerzetten in nieuwe tastbare aardse resultaten.
De basis van alles is dat de mensen bewust worden van positieve en negatieve energie. Om een zuiver beeld te krijgen en/of te ontvangen moet men in gedachten met GOD in contact treden.
Ondergetekende CHAAS is een medium die in vol bewustzijn in contact staat met de goddelijke dimensie om het gezamenlijk Goddelijk universeel plan in werking te stellen.
Mensen die ingewijd willen worden in deze Goddelijke energie kunnen in een versneld proces bewuste inzichten krijgen en daarna vanuit de Goddelijke dimensie nieuwe aardse resultaten in werking stellen vanuit het Goddelijk algemeen plan voor de aarde.
EENHEID IN VERSCHEIDENHEID.
Op dit moment is CHAAS de eerste persoon die de hogere goddelijke energie aan de aarde vast kan zetten.
CHAAS werkt elke dag aan het nieuwe netwerk door middel van Goddelijke geschreven schriften, die vervolgens ingegraven worden in de aarde zodat de engelen kunnen afdalen om de energie te begeleiden volgens het Goddelijk plan. Via deze netwerk-punten kan de positieve energie 24 uur per dag doorstromen met het doel om alle negatieve energie te transformeren in positieve energie.

We hebben CHAAS onlangs in de uitzending gehad en heeft nu doorgekregen vanuit de Goddelijke wereld om een brief aan Paus Fransiscus te sturen.
De inhoud beroept hen op hen plicht en medemenselijkheid op deze aarde.

Paus Fransiscus heeft 4 soort gelijke brieven ontvangen en deze brief is in
verschillende talen verstuurd (Engels, Spaans, Italiaans, Frans, Duits &
Portugees) naar alle rooms katholieke bisdommen, bisschoppen en kardinalen
met een openbaar e-mail adres.
totaal meer dan 4000 mail adressen.

verder zijn ook 4 Patriarchen van de Oosters(grieks) orthodoxe kerk
benaderd met een soort gelijke brief.
Het volgende is de inhoud van zijn brief


                                                                              
His Holiness, Pope Francis
Apostolic Palace
00120 Vatican City
U, Paus Franciscus, bent volgens de Katholieke leer de Plaatsbekleder van Jezus de CHRISTUS op Aarde, de opvolger van de Apostel Petrus. U, Paus Franciscus, bent volgens de Katholieke leer de sleutelhouder voor het voortzetten van de missie van Jezus/Jesus de CHRISTUS, helaas stelt de Goddelijke wereld vast dat van de essentie weinig tot niets overgebleven is.

De missie en de verkondiging van Jezus/Jesus de CHRISTUS was/is dat er één GOD de VADER is en dat het gaat om het Geestelijk leven zie Bijbel *. Verder dat er negatieve krachten zijn, namelijk duivels/satans, die in dienst staan van het beest.

Het beest heeft op dit moment ca. 7 miljard mensen onder controle via gevoel en gedachten manipulatie. Deze ca. 7 miljard mensen zijn slaaf van hun gevoel en binnenkomende gedachten, zowel positief als negatief. Ze zijn slaaf gemaakt via negatieve gevoelens en negatieve gedachten vanuit en door de negatieve hiërarchieën van het beest. Indien men verlicht is (Hoger Bewustzijn) dan is men bewust waar het gevoel en de gedachten vandaan komen (de mens praat met gedachtenstemmetjes in het hoofd).

U, Paus Franciscus, als Plaatsbekleder van Jezus/Jesus de CHRISTUS, opvolger van de Apostel Petrus volgens de Katholieke leer, zou dit toch allemaal moeten weten? De zoektocht van het Geestelijk leven in ons, kan vanuit het Hart plaatsvinden en de Katholieke gelovigen zouden dit kunnen gaan doen om tot verlichting te komen. Het gaat niet om de uiterlijke werken! Het gaat om de innerlijke werken, het gedachtengoed. Indien men daar mee bezig is, dan kan men onderscheid maken tussen positieve en negatieve gedachtenstemmetjes in het hoofd. Indien men kiest voor de positieve stemmetjes (vanuit de VRIJE WIL) dan komen daar uiteraard ook de positieve handelingen/werken uit voort. Dus niet eerst uiterlijke werken vanuit schijnheiligheid want GOD de VADER weet alles betreft de gedachten van de mensheid!

De Goddelijke wereld had graag dat u, Paus Franciscus, de strekking van deze boodschap deelt met de Katholieke gelovigen.
 
CHAAS 24-13 heeft de informatie en procedure hoe men binnenkomende negatieve gedachten stemmetjes/negatieve gevoelens kan transformeren via/vanuit HET LICHT the ANGELS onder leiding van de CHRISTUS.

CHAAS 24-13 heeft de opdracht gekregen deze informatie delen met u, Paus Franciscus, zodat u, Paus Franciscus dit kan delen met de Katholieke gelovigen en integreren in de Katholieke leer.  
De volgende teksten komen uit de Bijbel Statenvertaling 1637. 
*Johannes 6-32
32 Iesus dan seyde tot haer, Voorwaer voorwaer segge ick u, Moses en heeft u niet gegeven het broodt uyt den hemel: maer mijn Vader geeft u dat ware broodt uyt den hemel.
33 Want het broodt Godts is hy die uyt den hemel nederdaelt, ende die der werelt het geeft.

UITLEG VERS 6-32
GOD/de VADER activeert/geeft u het Geestelijk voedsel, om tot verlichting te komen.
*Johannes 14:12 Voorwaer, voorwaer segge ick u lieden, die in my gelooft, de wercken die ick doe, sal hy oock doen, ende sal meerder doen dan dese. Want ick gae henen tot mijnen Vader.
UITLEG Vers 14–12
Een ieder die in Jesus/Jezus de CHRISTUS gelooft zal ook datgene moeten doen wat Jesus/Jezus de CHRISTUS gedaan en doet.
*Mattheus 4:4Doch hy antwoordende seyde, Daer is geschreven, De mensche en sal by broodt alleen niet leven,
UITLEG Vers 4:4
Zonder het Geestelijk voedsel kan men niet in het Koninkrijk van GOD belanden.
*Marcus 7:21/23Want van binnen uyt het herte der menschen comen voort, quade gedachten, overspelen, hoererien, dootslagen, Dieverien, giericheden, boosheden, bedroch, ontuchticheyt, boose ooge, lasteringe, hooveerdie, onverstandt. 23 Alle dese boose dingen comen voort van binnen, ende ontreynigen den mensche.
Hoererij: het verkopen van uw gevoel.
UITLEG Vers 7:21/23
Dit alles komt voort vanuit binnenkomend gevoel/gedachten. Dit is ook de Geestelijke belevingswereld dus Geestelijk voedsel.
De duivels/satans en het beest activeren via gevoel en gedachten in de mensheid zelve en zijn op dit moment nog heer en meester over en in de mens/mensheid. De mens/mensheid is op dit moment nog slaaf van zijn/haar/hun gevoel en gedachtengoed, dit alles is Geestelijk voedsel.

Zolang de mens nog niet op het pad van/naar verlichting is valt hij/zij onder de hiërarchieën van de duivels/satans en het beest. Daarom wijst Jezus/Jesus met zijn vinger naar het Heilig Hart. Dit alles is wederom Geestelijk voedsel.


*Mattheus 12:35De goede mensche brengt goede dingen voort uyt den goeden schat des herten, ende de boose mensche brengt boose dingen voort uyt den boosen schat.
UITLEG Vers 12:35
Een ieder die vanuit het Goddelijk gevoel en gedachten handelt brengt goede dingen tot stand/voort.
Een ieder die vanuit het negatieve gevoel en gedachten handelt brengt negatieve dingen tot stand/voort. Dit komt vanuit de duivels/satans en het beest
*Johannes 6:63 De Geest is’t die levendigh maeckt: het vleesch en is niet nut. De woorden die ick tot u spreke zijn geest ende zijn leven.
UITLEG Vers 6:63
Zonder gevoel en gedachtengoed is er geen leven. Het Goddelijk gevoel en gedachten vanuit GOD de VADER is het eeuwig leven.
Bovengenoemde uitleg is de boodschap van en vanuit ANGEL GABRIEL!
Het Nieuwe Testament in de Bijbel is de essentie/boodschap van Jesus/Jezus de CHRISTUS, zowel van het verleden, HEDEN(het NU) en de toekomst. Helaas heeft niemand de Goddelijke boodschap begrepen. Ondergetekende heeft de opdracht gekregen de essentie/kern van de Goddelijke boodschap te delen volgens de instructies en richtlijnen van en vanuit ANGEL GABRIEL.
Verder anno 2015 heeft de mensheid door de generaties heen meer kennis/weten vergaard zodat er meer woorden zijn (woordenschat is uitgebreid). Met deze uitgebreide woordenschat kan de essentie van de Bijbel beter worden verwoord/uitgelegd.
U, Paus Fransiscus, heeft de taak om de Katholieke gelovigen bewust te laten worden van het innerlijk Geestelijk leven(gedachtengoed). Zoals in het Nieuwe Testament door Jesus/Jezus de CHRISTUS verkondigd is. (bewustwording dat het negatieve gedachtengoed voortkomt uit de duivels/satans en het beest)
U, Paus Franciscus, heeft de taak om de Katholieke gelovigen bewust te laten worden om vervolgens het Goddelijk plan in werking te zetten via bewust gedachtengoed en om de Geestelijke(innelijke) strijd/gevecht aan te gaan tegen de duivels/satans en het beest. Ook dit valt onder het Geestelijk voedsel.
Een ieder die de bovengenoemde boodschap niet onderzoekt (DE WAARHEID, thessalonicenzen 5:21) die wordt op grond van het Nieuwe Testament gezien als de ANTI CHRIST!
Ondergetekende heeft het scenario en HET PLAN GODS om de Katholieke gelovigen bewust te laten worden van het bovengenoemde zodat DE WAARHEID tastbaar wordt.

NOTE: Een ieder die de inhoud van deze boodschap/brief blokkeert en/of   
tegenwerkt zal zich moeten verantwoorden tegenover GOD.

CONCLUSIE: Een ieder die de inhoud van deze boodschap/brief blokkeert en/of tegenwerkt is in dienst van de duivels/satans en het beest!
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend, 


CHAAS 24 – 13                                                                                                                                                                                                                       02.07.2015
                                                                                                        

  
                                                                              
His Holiness, Pope Francis
Apostolic Palace
00120 Vatican City
You, Pope Francis, are the Vicar of Jesus the CHRIST, Successor of the Apostle Peter according to the Catholic teachings. You, Pope Francis, are the key-holder for continuing the Mission of Jesus/Jezus the CHRIST, but unfortunately, the Divine world concludes that there is little to nothing left of it.
The mission and the proclamation of Jesus/Jezus the CHRIST was/is that there is one GOD, the FATHER and that the principle of life is the spiritual life, see Holy Bible verse *. Furthermore, that there are negative forces, devils/satans, who serve the beast.
The beast currently controls approx. 7,3 billion people through feelings and thought manipulation. These approx.7,3 billion people are slaves to their feelings and incoming thoughts both negative and positive. They are enslaved through negative feelings and thoughts from and by the negative hierarchy of the beast. If one is enlightened (Higher Consciousness) one is aware of the origin of one’s feelings and thoughts (people talk to little voices in the head/mind).
You, Pope Francis, are the Vicar of Jesus the CHRIST, Successor of the Apostle Peter, according to the Catholic teachings, you of all people should know this. The search for/of the spiritual life in us, should take place from the Heart and the Catholic believers could act upon this to become enlightened. Life is not about how it appears on the outside! Itis about the inside, our way of thinking. If one is aware of this, then one can distinguish between positive and negative thoughts/voices in the head. If one chooses for the positive voices (from the FREE WILL) then obviously the resulting actions are positive. So not first outward appearances from hypocrisy because GOD the FATHER knows everything, this includes everything that concerns the thoughts of mankind!
The Divine world would like you, Pope Francis, to share the content of this message with the Catholic believers.
CHAAS 24-13 has the information and procedure how to transform negative voices/feelings/thoughts by THE LIGHT, the ANGELS under supervision of the CHRIST.
CHAAS 24-13 has received the assignment/instruction to share this information with you, Pope Francis, so that you, Pope Francis, can share this with the Catholic believers.
The following lyrics are from the King James Bible anno 1611, the explanations are written according to the Dutch translation ‘Statenvertaling anno 1637’.
*John 6:32/3332 Then Iesus said vnto them, Uerely, verely I say vnto you, Moses gaue you not that bread from heauen, but my Father giueth you the true bread from heauen.
33 For the bread of God is hee which commeth downe from heauen, and giueth life vnto the world.
EXPLANATION John 6:3
GOD the FATHER activates/provides you with the Spiritual foods to come to enlightenment.
*John 14:12 12 Uerely, verely I say vnto you, he that beleeueth on me, the works that I doe, shall hee doe also, and greater workes then these shall he doe, because I goe vnto my Father.
EXPLANATION John 14:12
Anyone who believes in Jesus/Jezus the CHRIST, will also have to do what Jesus/Jezus the CHRIST has done and is doing!
*Mat. 4:44 But he answered, and said, It is written, Man shall not liue by bread alone, but by euery word that proceedeth out of the mouth of God.
EXPLANATION Mat. 4:4
Without spiritual food one cannot end up in the Kingdom of GOD.
*Mark 7:21/2321 For from within, out of the heart of men, proceed euill thoughts, adulteries, fornications, murders,
22 Thefts, couetousnesse, wickednesse, deceit, lasciuiousnesse, an euill eye, blasphemie, pride, foolishnesse:
23 All these euill things come from within, and defile the man.
Fornications: the selling of your feelings
EXPLANATION Mark 7:21/23
All this comes forth from incoming feelings and thoughts. This is also the Spiritual world, and thus spiritual food.
The devils/satans and the beast activate through feelings and thoughts in humanity itself and is/are currently still lord and master over and in man/mankind. Currently man/mankind is still slave to their feelings and thoughts, all this is spiritual food.

As long as man/mankind is not on the path to enlightenment (Higher Consciousness) he/she falls under the hierarchies of devils/satans and the beast. Therefore Jesus/Jezus the CHRIST points to the Holy Heart. All this is spiritual food.
*Mat. 12:3535 A good man out of the good treasure of the heart, bringeth foorth good things: and an euill man out of the euill treasure, bringeth foorth euill things.
EXPLANATION Mat. 12:35
Those who act from the Divine feelings and thoughts, create good things. Those who act from the negative feelings and thoughts, create negative things. This comes forth from devils/satans and the beast.
*John 6:6363 It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing: the wordes that I speake vnto you, they are Spirit, and they are life.
EXPLANATION John 6:63
Without feelings and thoughts there is no life. The Divine feelings and thoughts from GOD the FATHER is the eternal life.
The information above is the message from and by ANGEL GABRIEL.
The New Testament in the Holy Bible is the essence/message of Jesus/Jezus the CHRIST, both the essence of the past, PRESENT (NOW) and future. Unfortunately, no one has understood the Divine message. CHAAS 24-13 has received the assignment/instruction to share the essence of the Divine message according to the rules and regulations from and by ANGEL GABRIEL.
Furthermore, anno 2015 humanity has, through all generations, gathered more knowledge. Because of this growth in knowledge our vocabulary has increased. With this increased vocabulary, the essence of the Holy Bible can be put into words more easily.
You, Pope Francis, have the task to make the Catholic believers aware of the inner spiritual life.
As is written in the New Testament, Jesus/Jezus the CHRIST procla
imed the message that there are devils/satans and the beast. (where negative voice/thoughts/feelings originate from)

You, Pope Francis, have the task to make the Catholic believers aware of the Divine plan and through that awareness, join the spiritual battle/fight against the devils/satans and the beast, this also is meant by spiritual food.
Anyone/All those who do not investigate this message (THE TRUTH, 1 Thessalonians 5:21) will, according to the New Testament, be seen as the ANTI CHRIST!
CHAAS 24-13 has the scenario and GODS PLAN for the above mentioned to make the Catholic believers aware of the above mentioned so THE TRUTH will be tangible.
NOTE: Anyone/All those who block(s) and/or counteract(s) the content of this message/letter will have to answer to GOD!
Conclusion: Anyone/All those who block(s) and/or counteract(s) the content of this message/letter is/are serving the devils/satans and the beast!
We are looking forward to hearing from you.


Yours sincerely,
CHAAS 24-13                                                                                                                                                                                                                          02.07.2015
                                                               


Geen opmerkingen :

Een reactie posten