zaterdag 20 oktober 2012

Bedenkelijk fundament onder Europese Unie ?

Menselijk lichaam als jachtgebied
Het menselijk lichaam van 6,5 miljard mensen wereldwijd is een enorme afzetmarkt voor bestaande, maar vooral ook nieuwe chemische ‘medicijnen’ die de farmaceutische industrie moet ontwikkelen om hun omzetten te kunnen laten groeien. Hiervoor moeten steeds nieuwe ziektes en aandoeningen worden gecreëerd en is een overkoepelend coördinatiecentrum nodig, een soort van politbureau, om dit internationaal in de juiste banen te kunnen leiden. Stond dit gebouw van het chemiekartel tijdens de Tweede Wereldoorlog in Berlijn, tegenwoordig is het hoofdkwartier ondergebracht in het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Hier bepalen economische belangen de politieke beslissingen van Europa. Vanuit deze locatie treden de leiders van de kartels in het openbaar naar voren. Al in 1969 werd er door de ex-nazi’s Walter Hallstein en Karl Winnacker een actiecomité voor de vorming van een “Verenigde Staten van Europa” opgericht. Zoals reeds eerder vermeld werd Hallstein in 1957 benoemd tot de eerste voorzitter van de pas opgerichte Europese Economische Gemeenschap (EEG), het fundament van de latere Europese Unie (EU). Alles wat Hallstein al in 1939 in nazi-Duitsland openlijk verkondigde, kon hij vanaf 1957 in Brussel in praktijk gaan brengen.

Europese Unie is een dictatuur
De Europese Unie, ontstaan uit de Europese Economische Gemeenschap, is in feite niets anders dan een centraal kartelbureau, het hoogste instituut dat de kartelbelangen in Europa ten uitvoer brengt. De Europese Commissie is de politieke uitvoerende macht van dit kartel. Deze commissie wordt niet democratisch gekozen, maar wordt benoemd. Deze commissie maakt de wetsontwerpen en het is de taak van het Europese Parlement om ze goed te keuren. Bij belangrijke kwesties of vragen vaardigt de Europese Commissie ook richtlijnen en verordeningen uit, die zonder tussenkomst van het parlement wetten worden voor meer dan 500 miljoen Europeanen. De Europese bevolking wordt wijsgemaakt dat de EU een democratische unie is! Dit is echter een pertinente onwaarheid. De daadwerkelijke macht ligt bij de Europese Commissie, het kartel-politbureau. Europeanen mogen weliswaar om de vier jaar het Europees Parlement kiezen, maar een recht op wetsvoorstellen, het kenmerk van elke democratie, heeft het Europese Parlement echter niet. Om de machtsverhoudingen beter te begrijpen is het wellicht handig om te weten dat de Europese Commissie bestaan uit 27 commissarissen, gesteund door een apparaat van 54.000 technocraten en bureaucraten. Beroepsbureaucraten, die jarenlang worden betaald om er kartelbelangen doorheen te drukken. Het EU-parlement bestaat uit 736 afgevaardigden en de Europese Commissie heeft per parlementslid de beschikking over 80 bureaucraten om deze afgevaardigden in toom te houden. Samenvattend kan gesteld worden dat de Europese Unie geen democratie is maar een heuse dictatuur. Een voorbeeld is het Verdrag van Lissabon, dat door de kiezers van Frankrijk, Nederland en Ierland werd afgewezen, maar er toch op zéér ondemocratische wijze doorheen werd gedrukt. In de overige lidstaten vonden de politici het niet eens nodig dat het volk werd geraadpleegd. Macht welke uitgaat van het volk, dat is het grondbeginsel van elke democratie.Wanneer de politieke uitvoerende macht, in dit geval de Europese Commissie, niet meer door het volk wordt gekozen en, belangrijker nog, niet kan worden weggestemd, dan wordt elke democratie een dictatuur.
Controlewaanzin
Zo wordt ook duidelijk waarom de kartel-commissarissen van de EU lijden aan een buitensporige mate van “controlewaanzin” waardoor ze heel Europa tot op het ziekelijke af bespieden. Omdat deze kartelcommissarissen precies weten wat ze doen zijn ze bang. Ze zijn bang dat, wanneer de mensen eindelijk begrijpen in welke situatie ze zijn gemanoeuvreerd, ze op een dag de straat op zullen gaan en eisen dat er in Europa een echte democratie moet komen. Dit zal chaos veroorzaken waarop het hele kaartenhuis in elkaar zal storten! Hier hebben deze kartelpolitici schrik voor. Daarom is het voor hen van levensbelang om het doen en laten van de menselijke samenleving te controleren. Op alle mogelijke manieren worden de Europeanen gecontroleerd via hun internetaccount, gsm, bankrekening, medisch dossier, openbaar vervoer tot aan het gebruik van de privé auto toe.
Derde poging tot wereldheerschappij
De Eerste en de Tweede Wereldoorlog werden ontketend met als doel om militaire wereldheerschappij te verwerven voor economische doeleinden. Dit is twee keer mislukt, maar de kartels geven niet op. Het probleem is dat zij hun doelen niet meer openbaar kunnen verkondigen, omdat men niet zal toelaten dat voor de derde keer de aftocht zal moeten worden geblazen. Zij zullen dus een andere manier moeten vinden om de landen die veroverd moeten worden ook zonder wapens op de knieën te krijgen. Maar hoe moet dat voor elkaar gekregen worden?
Welnu, dit bleek achteraf niet zo heel moeilijk te zijn!

Euro
Eerst werden de Europese landen, met uitzondering van Groot Brittanië, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Zwitserland, ondergebracht in een muntunie met maar één munt, waarin geen afzonderlijke devaluatie mogelijk is. Tegelijkertijd werden de regels versoepeld voor het uitgeven van staatsobligaties waardoor veel Europese politici doelbewust in de verleiding zijn gebracht om enorme staatsschulden op te bouwen. Vervolgens ensceneerden de banken een financiële crisis. Hierdoor werden de economieën van complete landen flink beschadigd en in een aantal gevallen zelfs geruïneerd zodat ze onder curatele kwamen te staan. De ‘Derde Wereldoorlog’ is momenteel al volop aan de gang in Europa, met als uiteindelijk doel dat ieder land zijn soevereiniteit zal moeten opgeven. Dit wordt bereikt door financiële chaos te creëren in diverse landen met als doel de bevolking door armoede of dreigende armoede zodanig murw te maken dat zij uiteindelijk akkoord zullen gaan met het opgeven van hun soevereiniteit. Als voorbeeld hebben we Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië en het is nog maar een kwestie van tijd dat ook de overige Europese landen aan de beurt zullen komen. Als de Europese burger niet in actie komt dan zal de derde poging van de kartels om tot wereldheerschappij te komen worden gewonnen zonder dat er ook maar één schot hoeft te worden gelost. Het kan geen toeval zijn dat het juist het land is van waaruit IG Farben zijn twee eerdere pogingen heeft ondernomen, dat als financiële ‘winnaar’ uit de strijd tevoorschijn zal komen.
Er is maar één mogelijkheid om aan deze geraffineerd opgezette val te ontkomen, en dat is door Europa als politieke- en als muntunie met de meeste spoed vaarwel te zeggen.


vrijdag 19 oktober 2012

Dr. Rath Kanker "het einde van volksziekte nummer één" (video, Nederlands ondertiteld)

Dr. Rath – EU Politiek Perspectief
Dr. Rath werd in 1955 geboren in Stuttgart. Na voltooiing van zijn medische opleiding werkte hij als arts en onderzoeker aan de universiteitskliniek van Hamburg en bij het Duitse hartcentrum in Berlijn. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de oorzaken van atherosclerose en hart- en vaatziekten.Dr. Rath Kanker "het einde van volksziekte nummer één" (video, Nederlands ondertiteld)

Dr. Rath – EU Politiek Perspectief
Dr. Rath werd in 1955 geboren in Stuttgart. Na voltooiing van zijn medische opleiding werkte hij als arts en onderzoeker aan de universiteitskliniek van Hamburg en bij het Duitse hartcentrum in Berlijn. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de oorzaken van atherosclerose en hart- en vaatziekten.

vrijdag 12 oktober 2012

Kernenergie kan wel schoon

Fukushima
Na de ramp in de kerncentrale Fukushima, waarbij 4 reactoren in de problemen kwamen omdat de koelsystemen het lieten afweten, laait de discussie over het wel of niet toepassen van kernenergie weer hoog op. Wereldwijd worden kerncentrales aan diepgaande controles onderworpen om te onderzoeken of deze wel veilig genoeg zijn. De tot nu toe bekende gegevens en oorzaken van de ramp met de Fukushima centrale worden meegenomen bij deze controles. In Duitsland zijn voorlopig 7 centrales uitgeschakeld om veiligheidstesten uit te voeren.

   Meltdown
Op dit moment heeft in de de Fukushima centrale een (gedeeltelijke?) meltdown plaatsgevonden. Doordat vermoed wordt dat de ommanteling van de reactor lek is geraakt is er een grote hoeveelheid radio-actie materiaal vrijgekomen. In de directe omgeving van de centrale zijn stralingshoeveelheden gemeten die 4000 keer de normen overschrijden. Eerdere berichten spraken van een paar miljoen keer de overschrijding van straling maar werden later tegengesproken.

Uranium
In de tijd dat men gebruik ging maken van kernreactie om elektriciteit op te wekken heeft men als splijtstof gekozen voor Uranium. Dit Uranium dient eerst verrijkt te worden tot U-235. Deze verrijking is nodig om de reactie in stand te houden. Als restproduct blijft zéér radioactief Plutonium-239 over. Dit ´afval´ heeft een halfwaardetijd van enkele 100 duizenden jaren. M.a.w. dit afvalproduct dient 100 duizenden jaren veilig ´opgeborgen´ te worden omdat het gedurende deze periode zeer radioactief blijft en dus een groot gevaar vormt voor mens, dier en milieu. De niet deskundige mens leeft in de veronderstelling dat alleen Uranium geschikt is om kernenergie op te wekken. Er zijn echter veel meer grondstoffen die hiervoor in aanmerking komen.
  Thorium  Thorium reactor Oak Ridge National Lab
Een van die stoffen is Thorium. Thorium is een zilver-wit metaal dat maar licht radio-actief is. Je kan het zonder gevaar voor besmetting zo oppakken met je handen. Thorium is, net als Uranium, instabiel en vervalt in lichtere elementen door het uitzenden van deeltjes. Als er genoeg van het spul bij elkaar wordt gebracht kan er een kettingreactie worden verkregen die snel heel veel energie loslaat. Als deze reactie in toom wordt gehouden kan er enorm veel energie uit het systeem worden gehaald die het water verhit en door middel van een stoomgenerator elektriciteit opwekt. Het voordeel van Thorium is dat de halfwaardetijd ´maar´enkele honderden jaren is en niet zoals bij Plutonium enkele honderdduizenden jaren. Het volgende voordeel is dat Thorium, in tegenstelling tot Uranium, rijkelijk aanwezig is en voor duizenden jaren aan brandstof kan opleveren. Er zijn ontwerpen voor een zelfregulerende Thorium-centrale die niet kan ontploffen en, als belangrijkste, geen bijproduct levert waar nucleaire wapens van gemaakt kunnen worden.
Kernwapen was reden voor gebruik Uranium
De gedachte achter een Thorium reactor is niet nieuw. Al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw wordt er onderzoek naar gedaan. Waarom dan toch voor Uranium gekozen? De belangrijkste reden om voor Uranium te kiezen was, dat het Plutonium-239 genereert waar kernwapens mee gemaakt kunnen worden. De Amerikanen hadden dit hard nodig in de ´Koude Oorlog´. Achttien jaar lang heeft Alvin Weinberg van het Oak Ridge National Lab gelobbyd voor het gebruik van Thorium. In 1973 werd zijn project stopgezet. In dat jaar draaide Saudi Arabië de oliekraan dicht en bestelden de Amerikanen 41 Uranium kerncentrales. Wat overbleef van het onderzoek is een 1000 pagina tellend boek gepubliceerd in 1958 ‘Fluidic Fuel Reactors’.

Nog schoner: Kernfusie
   Kernfusie centrale
Schone, duurzame energie en een bijna onuitputtelijke voorraad brandstof. In Frankrijk begint de bouw van de eerste grote experimentele kernfusiecentrale, ITER genaamd. Een internationaal project, waarbij de Europese Unie, Japan, Rusland, Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten zijn betrokken. Tot dusver is het niet gelukt een rendabele reactor te bouwen. ITER is een volgende stap in die richting. De experimentele ITER-reactor, de International Tokamak Experimental Reactor, wordt gebouwd bij de Franse stad Cadarache. De reactor heeft een maximaal vermogen van 700 megawatt. In theorie voldoende voor de jaarlijkse energiebehoefte van een kleine stad. ITER wordt gebouwd voor wetenschappelijk onderzoek. Het project moet bewijzen dat het mogelijk is een fusiereactor te bouwen die betaalbare energie kan leveren.
Kernfusie is het proces waarbij energie wordt opgewekt door lichte atoomkernen, in de vorm van een wolkje waterstofgas, met elkaar te versmelten. Kernfusie is iets anders dan kernsplitsing, waarmee energie in kerncentrales wordt opgewekt. Fusering van atoomkernen gebeurt onder extreem hoge temperaturen, meer dan 150 miljoen graden Celsius. Dit proces voltrekt zich ook in onze Zon. Fusie-energie wordt beschouwd als schoon, duurzaam en bijna onbeperkt leverbaar. Waterstof is makkelijk te halen uit bijvoorbeeld zeewater. In theorie levert een liter zeewater evenveel energie als 30 liter benzine. Bovendien komen er geen broeikasgassen vrij, zoals CO2. Wel ontstaat licht radio-actief afval, maar dat staat in geen verhouding tot het afvalprobleem die de huidige Uraniumgestookte kerncentrales veroorzaken.

Destructief
Het is dus de destructieve en oorlogszuchtige instelling van de machthebbers geweest die er voor heeft gezorgd dat voor Uranium is gekozen. Dat hierdoor ernstige gevaren voor de gehele mensheid zouden kunnen ontstaan heeft men daarbij voor lief genomen. Intussen zit de mensheid opgescheept met duizenden kernraketten en grote hoeveelheden zéér radio-actief Plutonium-239 waar we geen raad mee weten. Tevens zijn er een aantal terroristische organisaties en landen die het tot hun hoogste doel hebben gemaakt om kernwapens te bemachtigen. Deze problemen zijn waarschijnlijk niet meer op te lossen. Het wordt de hoogste tijd dat er een mentaliteitsverandering optreedt bij de verantwoordelijke machthebbers.

woensdag 3 oktober 2012

Haarscheurtjes in Kerncentrale Borssele - EPZ ontkent.

Commentaar EPZ Borsslele
Op maandag 17 september heeft Jan van Cappelle, Hoofd Kerncentrale Borssele, aan het programma "Een Vandaag" een toelichting gegeven over het reactorvat van de kerncentrale Borssele.
 
De Belgische vaten en dat van Borssele zijn niet te vergelijken.
Een belangrijk verschil is dat er verschillende staalsoorten zijn gebruikt. Het staal van de KCB is veel minder gevoelig voor fabricagefouten zoals die in België zijn gevonden.
Bij de productie van het Borssele-vat is iedere fabricagestap honderd procent gecontroleerd. Fabricagefouten zoals nu in België zijn gevonden zitten er bij de KCB niet in.