vrijdag 12 oktober 2012

Kernenergie kan wel schoon

Fukushima
Na de ramp in de kerncentrale Fukushima, waarbij 4 reactoren in de problemen kwamen omdat de koelsystemen het lieten afweten, laait de discussie over het wel of niet toepassen van kernenergie weer hoog op. Wereldwijd worden kerncentrales aan diepgaande controles onderworpen om te onderzoeken of deze wel veilig genoeg zijn. De tot nu toe bekende gegevens en oorzaken van de ramp met de Fukushima centrale worden meegenomen bij deze controles. In Duitsland zijn voorlopig 7 centrales uitgeschakeld om veiligheidstesten uit te voeren.

   Meltdown
Op dit moment heeft in de de Fukushima centrale een (gedeeltelijke?) meltdown plaatsgevonden. Doordat vermoed wordt dat de ommanteling van de reactor lek is geraakt is er een grote hoeveelheid radio-actie materiaal vrijgekomen. In de directe omgeving van de centrale zijn stralingshoeveelheden gemeten die 4000 keer de normen overschrijden. Eerdere berichten spraken van een paar miljoen keer de overschrijding van straling maar werden later tegengesproken.

Uranium
In de tijd dat men gebruik ging maken van kernreactie om elektriciteit op te wekken heeft men als splijtstof gekozen voor Uranium. Dit Uranium dient eerst verrijkt te worden tot U-235. Deze verrijking is nodig om de reactie in stand te houden. Als restproduct blijft zéér radioactief Plutonium-239 over. Dit ´afval´ heeft een halfwaardetijd van enkele 100 duizenden jaren. M.a.w. dit afvalproduct dient 100 duizenden jaren veilig ´opgeborgen´ te worden omdat het gedurende deze periode zeer radioactief blijft en dus een groot gevaar vormt voor mens, dier en milieu. De niet deskundige mens leeft in de veronderstelling dat alleen Uranium geschikt is om kernenergie op te wekken. Er zijn echter veel meer grondstoffen die hiervoor in aanmerking komen.
  Thorium  Thorium reactor Oak Ridge National Lab
Een van die stoffen is Thorium. Thorium is een zilver-wit metaal dat maar licht radio-actief is. Je kan het zonder gevaar voor besmetting zo oppakken met je handen. Thorium is, net als Uranium, instabiel en vervalt in lichtere elementen door het uitzenden van deeltjes. Als er genoeg van het spul bij elkaar wordt gebracht kan er een kettingreactie worden verkregen die snel heel veel energie loslaat. Als deze reactie in toom wordt gehouden kan er enorm veel energie uit het systeem worden gehaald die het water verhit en door middel van een stoomgenerator elektriciteit opwekt. Het voordeel van Thorium is dat de halfwaardetijd ´maar´enkele honderden jaren is en niet zoals bij Plutonium enkele honderdduizenden jaren. Het volgende voordeel is dat Thorium, in tegenstelling tot Uranium, rijkelijk aanwezig is en voor duizenden jaren aan brandstof kan opleveren. Er zijn ontwerpen voor een zelfregulerende Thorium-centrale die niet kan ontploffen en, als belangrijkste, geen bijproduct levert waar nucleaire wapens van gemaakt kunnen worden.
Kernwapen was reden voor gebruik Uranium
De gedachte achter een Thorium reactor is niet nieuw. Al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw wordt er onderzoek naar gedaan. Waarom dan toch voor Uranium gekozen? De belangrijkste reden om voor Uranium te kiezen was, dat het Plutonium-239 genereert waar kernwapens mee gemaakt kunnen worden. De Amerikanen hadden dit hard nodig in de ´Koude Oorlog´. Achttien jaar lang heeft Alvin Weinberg van het Oak Ridge National Lab gelobbyd voor het gebruik van Thorium. In 1973 werd zijn project stopgezet. In dat jaar draaide Saudi Arabië de oliekraan dicht en bestelden de Amerikanen 41 Uranium kerncentrales. Wat overbleef van het onderzoek is een 1000 pagina tellend boek gepubliceerd in 1958 ‘Fluidic Fuel Reactors’.

Nog schoner: Kernfusie
   Kernfusie centrale
Schone, duurzame energie en een bijna onuitputtelijke voorraad brandstof. In Frankrijk begint de bouw van de eerste grote experimentele kernfusiecentrale, ITER genaamd. Een internationaal project, waarbij de Europese Unie, Japan, Rusland, Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten zijn betrokken. Tot dusver is het niet gelukt een rendabele reactor te bouwen. ITER is een volgende stap in die richting. De experimentele ITER-reactor, de International Tokamak Experimental Reactor, wordt gebouwd bij de Franse stad Cadarache. De reactor heeft een maximaal vermogen van 700 megawatt. In theorie voldoende voor de jaarlijkse energiebehoefte van een kleine stad. ITER wordt gebouwd voor wetenschappelijk onderzoek. Het project moet bewijzen dat het mogelijk is een fusiereactor te bouwen die betaalbare energie kan leveren.
Kernfusie is het proces waarbij energie wordt opgewekt door lichte atoomkernen, in de vorm van een wolkje waterstofgas, met elkaar te versmelten. Kernfusie is iets anders dan kernsplitsing, waarmee energie in kerncentrales wordt opgewekt. Fusering van atoomkernen gebeurt onder extreem hoge temperaturen, meer dan 150 miljoen graden Celsius. Dit proces voltrekt zich ook in onze Zon. Fusie-energie wordt beschouwd als schoon, duurzaam en bijna onbeperkt leverbaar. Waterstof is makkelijk te halen uit bijvoorbeeld zeewater. In theorie levert een liter zeewater evenveel energie als 30 liter benzine. Bovendien komen er geen broeikasgassen vrij, zoals CO2. Wel ontstaat licht radio-actief afval, maar dat staat in geen verhouding tot het afvalprobleem die de huidige Uraniumgestookte kerncentrales veroorzaken.

Destructief
Het is dus de destructieve en oorlogszuchtige instelling van de machthebbers geweest die er voor heeft gezorgd dat voor Uranium is gekozen. Dat hierdoor ernstige gevaren voor de gehele mensheid zouden kunnen ontstaan heeft men daarbij voor lief genomen. Intussen zit de mensheid opgescheept met duizenden kernraketten en grote hoeveelheden zéér radio-actief Plutonium-239 waar we geen raad mee weten. Tevens zijn er een aantal terroristische organisaties en landen die het tot hun hoogste doel hebben gemaakt om kernwapens te bemachtigen. Deze problemen zijn waarschijnlijk niet meer op te lossen. Het wordt de hoogste tijd dat er een mentaliteitsverandering optreedt bij de verantwoordelijke machthebbers.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten