dinsdag 12 juni 2012

Het Verborgen Geheim der Tijdperken - Juni 2012 - Ronna Herman

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA. Juni 2012
Geliefde meesters, elke bewuste ziel dient zijn/haar eigen bestemming te volgen; ene speciaal ontworpen pad dat leidt tot verlichting en integratie van zijn/haar Goddelijke Zelf. De lessen die jullie leren en vervolmaken zullen jullie bijdrage zijn aan het geheel.
In die schijnbaar pijnlijke ervaringen liggen juwelen van wijsheid besloten die jullie nodig zullen hebben om je individuele segment van het Grote Plan te vervullen. Daarom; oordeel je zelf of je proces niet vergeleken met anderen.
Kijk niet naar anderen in ontzag of met afgunst vanwege de talenten of gaven die ze meester zijn geworden en manifesteren, want in jullie liggen net zulke grote schatten te wachten om ontdekt te worden.
Jullie staan op het punt een waarheid te ontdekken dat honderdduizenden jaren aan de aandacht van de mensheid is ontsnapt, een geheim dat diep verborgen is geweest in de illusionaire werkelijkheid van de 3D en 4D bestaansdimensies. Die waarheid bevat de aard van ware liefde, van wat het is en wat het niet is.
Liefde is niet alleen een sensatie van de fysieke emoties, het intense verlangen om iemand te hebben of te bezitten teneinde een gevoel van heelheid te ervaren.
Ware liefde is niet de sensatie van verovering of het verkrijgen van wat op dat moment een hoofdprijs lijkt, maar wat vaak genoeg een grote last blijkt te zijn.
Liefde als externe focus, wat buiten je zelf gezocht wordt, zal altijd een gevoel van kwetsbaarheid scheppen, want het ego wenslichaam zal constant bevestiging van iets of iemand zoeken. Liefde is geen zelf opoffering noch slachtofferschap, waarbij je zo veel van je zelf weggeeft dat je geen eigen identiteit meer hebt.
Liefde is niet anderen om je heen toestaan je te onteren en te misbruiken terwijl ze je projecties van minderwaardigheid versterken. Hoe kan je verwachten dat een ander jou met respect en liefde bejegent als je niet bereid bent grenzen te stellen en zuivere boodschappen van liefde, acceptatie en waardigheid voor je zelf en voor anderen uitzendt?
Jullie moeten de etherische grenzen of filters verwijderen die je rondom je hart en je emoties hebt opgetrokken als je in staat wilt zijn de hogere frequenties van
Hart/Zieleliefde te ontvangen en uit te stralen.

Jullie moeten de angst om hen die je lief zijn te verliezen in de ogen kijken, en de teleurstellingen en het verraad uit het verleden los laten; ze manifesteren zich vaak als angst voor intimiteit of bindingsangst.
Terwijl jullie leren in je zelf te geloven en op je zelf te vertrouwen, zullen jullie een fundamenteel vertrouwen in anderen ontwikkelen, en anderen zullen hun vertrouwen in jou stellen, want vertrouwen trekt vertrouwen aan.
Het moet afgelopen zijn met de beperkende en verlammende gedachtevormen van zelfopoffering, martelaarschap en lijden, alsook het ontkennen van de schoonheid en perfectie van je fysieke voertuig.
Het is tijd om alle destructieve gedachtevormen die jullie als je waarheid hebben aangenomen, of die je anderen in vele vorige levens hebt toegestaan jou op te laten dringen, te herevalueren, los te laten en te transmuteren. Pauzeer even en beantwoord deze vragen naar waarheid: identificeren jullie je zelf uitsluitend als een fysiek Wezen en focussen jullie je daarom met voortdurend zelfveroordeling in eerste instantie alleen op je imperfecties?
Vergelijken jullie jezelf gewoonlijk met anderen terwijl je voortdurend een innerlijke strijd voert die uiteindelijk mislukking garandeert en je vervormde gezichtspunt alleen maar valideert?
Een grote meerderheid van de mensen heeft een haat/liefde verhouding met zich zelf, die hen gefrustreerd en in zelf opgelegde misère verstrikt houdt. Jullie moeten beseffen dat het Pad van ZielsVerlichting een dramatische omwenteling creëert in zowel je innerlijke als uiterlijke realiteiten.
Jullie moeten je inspannen om boven de dissonante drama’s van het dagelijkse leven uit te stijgen terwijl je er ijverig naar streeft elke onevenwichtige en uitdagende relatie weer in harmonie te brengen.
Het zal tijd en geduld kosten; maar wanneer jullie leren functioneren vanuit je Heilig Hart, terwijl je afgestemd bent op je Heilige Geest, zullen jullie geleidelijk een hartssensiviteit en – waardigheid ontwikkelen in combinatie met zuivere gedachten en daden.
Wij zeggen jullie dat er vele dappere zielen op Aarde zijn die goed op weg zijn naar hun ZelfMeesterschap. Het zijn de geëerde discipelen op het Pad die op een dag de Verrezen Meesters op de toekomstige 5D planeet Aarde zullen zijn. Wij weten dat jullie je afvragen waarom je aan zovele testen en negatieve situaties worden onderworpen.
Wij zeggen jullie, moedige zielen, dat jullie je middenin een intense initiatie en transformatie proces bevinden dat ervaren nu eenmaal moet worden om een hoger bewustzijn te verwerven, niet als een straf, maar als een middel om eens voor en voor al de ingeslagen, stagnerende energie los te laten die jullie gevangen hield in een uiterst beperkte en chaotische omgeving.
Vele van jullie hebben het Pad van Inwijding vele levens bewandeld, en jullie zijn er klaar voor om de volgende bewustzijnsverhoging te ervaren. Als je de eerste stappen op het Pad van Verlichting doet, wordt de persoonlijkheid of het ego zich bewust van de wenken van de Ziel en zo begint de strijd om alleenheerschappij.
Zielsvuur of de inspirerende, hogere frequenties beginnen de negatieve energie die aan de oppervlakte komt te verbranden om aangepakt te worden. De vuren van zuivering worden uiteindelijk het Licht van Verlichting terwijl het proces alsmaar herhaald wordt totdat de meervoudige facetten van het Hoger Zelf zich met de ziel vermengen en het Verlichtingsproces dramatisch versneld wordt.
Besef dat elke gedachte of uitspraak die je doet een specifieke serie frequenties heeft. Als je een uitspraak vaak genoeg herhaalt, wordt het stevig in je onderbewuste geest geplant als een deel van je waarheid. Het maakt niet uit of de frequenties hoog of laag of waar dan wel onwaar zijn. Allengs zal je onderbewuste geest ze in je geheugen opslaan als gevestigde overtuigingen.
Kritiek kan iets positiefs zijn zolang het niet destructief (uitgedrukt met venijn of de wens om te kwetsen) bedoeld is. Er zijn tijden waarin kritiek een feitelijke uitdrukking is, wanneer het een neutrale herkenning is van beperking. Maar wees alsjeblieft voorzichtig met waardeoordelen. Herinner je jouw vrije wil te gebruiken, je hebt altijd het recht een oordeel te accepteren of te weigeren.
De energieën van liefde zijn vanuit het perspectief van een VerLichte Ziel totaal anders dan de energieën van hen die het verwrongen spelletje van dualiteit of ‘jij tegen mij’nog steeds spelen. Jullie moeten je eerst openen voor de liefde en de wijsheid van je Ziel.
Terwijl de liefde groeit in je Solaire Hartcentrum vindt er iets magisch plaats.
Langzaam gaat dan de poort naar je Heilig hart open en de Heilige Liefde die daar is opgeslagen begint door je fysieke voertuig te stromen, in het bijzonder door je chakrasysteem.
Jullie beginnen je te realiseren dat je een Goddelijke Vonk bent van onze Vader/Moeder God, en dat jullie liefde, en respect evenals alle vreugde, schoonheid en overvloed van de Schepping waard zijn.
Liefde die naar buiten wordt geprojecteerd vanuit de Heilige Hart Kern heeft een voortdurende stroom van Zelfzekerheid en Zelfacceptatie tot gevolg. Iemand die gecentreerd is in zijn/haar Heilig Hart zal er altijd naar streven om meer van dit gezegende gevoel van eenheid en harmonie te belichamen en te projecteren.
Het is een kostbaar gevoel, dat een intrinsiek deel van je Wezen wordt als je eenmaal toegang hebt verkregen tot de Rivier van Licht/Liefde/Leven en je een constante stroom hebt van SchepperLicht in je Heilig Hart.
Alvorens je een bevredigende en liefdevolle relatie kan aangaan met anderen, moet je opnieuw leren je zelf te respecteren en van je zelf te houden. Jullie moeten je gaan focussen op wat er goed aan je is in plaats van wat er verkeerd aan je is.
Begin te luisteren naar de fluisterende, intuïtieve stem van je ZieleZelf (die luider zal worden aangezien jullie haar wijsheid erkennen) terwijl het jullie aanmoediging, inzicht en het besef schenkt van je enorme potentieel.
Wij spreken hier niet over een egoïstische liefde, maar van een diep vertoevend gevoel van waardigheid en Zelfvertrouwen zodra jullie weer contact beginnen te maken met de vele facetten van je wijze en liefdevolle Hoger Zelf.
Goddelijke Liefde is de essentie van onze Vader/Moeder God, en het vloeit voort in grote stromen Wit Vuur Licht met een onbeperkt potentieel in zijn/haar nimmer eindigende verlangen om meer van ZichZelf te ervaren.
De Adamantine Partikelen van Schepper Licht stromen naar ons toe uit de hartkern van de Oppermachtige Schepper via de Vader/Moeder God van dit Universum.
Het is een gezegend geschenk dat door de ganse Schepping op alle niveaus, van de hoogste en krachtigste tot de laagste en zwakste, benut kan worden. Het is jullie geboorterecht om je eigen unieke zelfexpressie tot uiting te brengen via liefdevolle co-creaties in harmonie met de Goddelijke Blauwdruk, dat altijd in volmaakte overeenstemming is met het grote ontwerp van de Schepper.
Hoeveel van je Goddelijkheid heb je al belichaamd? Hoe liefdevol zijn jullie creaties, mijn moedige vrienden? Jullie spiritualiteit wordt geheel je persoonlijke eigendom als je de belangrijkste vervormingen in jullie wereld uitzuiveren.
Jullie leren dat je verbinding met onze Vader/Moeder God eveneens een erg persoonlijke relatie is. In feite zullen jullie ontdekken dat je een facet van God essentie in je Heilig Hart Kern hebt.
Wanneer jullie, afhankelijk van de staat van verLichting van beide partijen, in een interactieve relatie lerende zijn, delen jullie de voorwaardelijke liefde van het ego-wenslichaam of van de Heilige Liefde van de Ziel.
Er is een hechtingsproces gaande in beide typen relaties: Jullie bevinden je in een relatie waarin je toegestaan hebt energiekoorden te hechten aan je Solaire Krachtcentrum, en je hebt ook energiekoorden naar de ander gestuurd, wat resulteert in een spel van afstoten/aantrekken als gevolg van onevenwichtige frequentiepatronen.
Of, als je gecentreerd bent in je Heilig Hart en jullie gebruiken de wijsheid van je Heilige Geest, jullie hebben een deel van je Adamantine Partikels van Licht (God Deeltjes) toebedeeld aan je relatie, wat de dynamische wisselwerking tussen jullie totaal verandert. Waarheid en integriteit moeten de basis zijn van elke relatie die je in de toekomst aangaat.
Je ZieleZelf accepteert niet minder, want compatibele frequenties zullen een intrinsieke barometer zijn van geldigheid zijn in elke close relatie. Eerst moet je accepteren wie je bent, zoals je nu bent, en je moet ernaar streven het beste uit je Zelf te halen via zelfonderzoek van je gedragingen, overtuigingen, gewoonten en zwakheden.
Jullie moeten leren dat de basis van een blijvende relatie met anderen in de eerste plaats gevormd wordt door een liefdevolle acceptatie van je Zelf, precies zoals je nu bent. Herinner je onze woorden uit het verleden: “Je moet van je zelf houden zoals je Nu bent, terwijl je moeite doet om het Zelf te worden dat je wenst te zijn.”
Jullie moeten je eerst focussen op je vermogen om liefde te belichamen, waarbij je ernaar streeft liefdevoller en beminnelijker te worden totdat je, uiteindelijk beseft dat je de verpersoonlijking van liefde bent en je geen ander nodig hebt om die waarheid voor jou te bevestigen.
Terwijl jullie je afstemmen op je Heilig Hart en die bron van Heilige Liefde binnen je eigen GodsVonk, zullen jullie beseffen dat er een eindeloze voorraad Liefde/Licht tot je beschikking staat omdat het jullie Goddelijke Erfrecht is.
Jullie zullen buiten het normale, massale werkelijkheidsbewustzijn verblijven als je spirituele verlichting verwerft, wat resulteert in een Lichtheid in je hart, geest en emoties.
Om liefde te ontvangen en te geven, moeten jullie de beschermingsfilters die je, om niet gewond te raken door anderen, vele eeuwen geleden over je Solaire Kracht Centrum hebt geplaatst verwijderen. Jullie moeten de machtige Drievoudige Vlam toestaan te ontvlammen en de poort naar je Heilig Hart te openen om liefde te ontvangen. Liefde is een machtige, natuurlijke staat van Zijn.
De zuivere, Heilige Liefde van de Geest is ene emotie die niet vervormd kan worden door omstandigheden of daden. Liefde heeft vele verschillende kwaliteiten en gevoelens, zoals de exquise, romantische liefde tussen partners, de tedere, beschermende liefde van een ouder, en de vertrouwende liefde van een kind.
Liefde is de taal van de Geest, en het is de enige manier om met onze Vader/Moeder God te communiceren. De liefde van de Schepper en onze vader/Moeder God is alomvattend en eindeloos. Pijn en lijden zijn het gevolg van het ontkennen van de liefde die jullie zijn. Wanneer jullie stevig gecentreerd zijn in je Heilig Hart, zullen jullie alle belangrijke dissonanten transcenderen.
Wanneer jullie naar je eigen waarheid leven, zullen jullie zelfvertrouwen hebben, en jullie zullen dan altijd moeite doen met anderen om te gaan op een positieve, oprechte wijze.
Daarom verzoeken wij jullie, geliefden, de poort naar je Heilig hart open te gooien opdat je tot overvloeien toe gevuld mag worden met het Goddelijke Elixer van Leven.
Het geschenk van Eeuwig Leven wacht op jullie. Weet dat wij altijd nabij zijn om je te gidsen, te inspireren en te beschermen.
Ik Ben Aartsengel Michaël.
 Bron : ArjunA – www.assayya.com

Geen opmerkingen :

Een reactie posten